شماره\x20حساب\x3c/la\x62e\x6c>\n\t\t\x3c/th\x3e\n\t\t\x3ctd\x3e\n\t\t\t\x3c\x69\x6e\x70u\x74 t\x79p\x65=\x22t\x65x\x74\x22 n\x61m\x65=\"p\x72_\x61ccou\x6e\x74\" \x69\x64=\x22\x70\x72_acc\x6fun\x74\x22\x20\x76a\x6cu\x65=\"";echo esc_attr(get_the_author_meta("\x70\x72\x5fa\x63co\x75\x6et",$user->ID));echo "\x22\x20\x63la\x73s=\x22regu\x6c\x61r-t\x65xt\x22 /\x3e\n\t\t\t\x3cbr\x20/\x3e<\x73p\x61\x6e c\x6cas\x73=\"\x64e\x73cr\x69\x70ti\x6fn\">شماره حساب\x20شما جهت برای\x20واریز وجوه درخواستی\n\t\t\n\t\n\t\t\n\t\t\x3c/t\x68\x3e\n\t\t\x3c\x74d>\n\t\t\t<\x69nput t\x79\x70\x65\x3d\x22\x74ex\x74\x22\x20nam\x65\x3d\"\x70r\x5f\x73\x68aba\x22\x20id\x3d\x22pr_\x73h\x61ba\" val\x75e=\x22";echo esc_attr(get_the_author_meta("\x70\x72_s\x68\x61ba",$user->ID));echo "\"\x20cl\x61\x73s=\"\x72e\x67ul\x61r-\x74e\x78\x74\" />\n\t\t\t\x3cb\x72\x20/\x3e\x3c\x73\x70an\x20c\x6c\x61\x73\x73\x3d\"desc\x72\x69\x70t\x69\x6f\x6e\">شماره شبای حساب\x20خود را\x20در این قسمت درج\x20نمایید\x2e\n\t\t\x3c\x74\x68\x3e\n\t\t\tشماره کارت\n\t\t\x3c/th>\n\t\t<\x74\x64\x3e\n\t\t\t\x3c\x69n\x70\x75t \x74yp\x65\x3d\x22t\x65xt\x22\x20\x6ea\x6d\x65\x3d\x22p\x72\x5fc\x61\x72\x64\" \x69\x64=\x22pr\x5fca\x72\x64\" val\x75\x65=\x22";echo esc_attr(get_the_author_meta("p\x72_ca\x72\x64",$user->ID));echo "\"\x20\x63\x6c\x61\x73\x73\x3d\x22\x72e\x67u\x6c\x61\x72-\x74e\x78\x74\x22\x20/\x3e\n\t\t\x3c/\x74d\x3e\n\tنام\x20بانک\x3c/\x6c\x61b\x65l\x3e\n\t\t\n\t\t\x3ct\x64\x3e\n\t\t\tID));echo "\x22\x20\x63l\x61s\x73\x3d\x22r\x65\x67\x75lar-\x74ext\x22 /\x3e\n\t\t\x3c/\x74d>\n\t\x3c/\x74r>\n\t\n\t\t\x3c\x74\x68>\n\t\t\t\n\t\tID));echo "\" \x63\x6cas\x73=\"\x72e\x67u\x6c\x61\x72-te\x78t\x22\x20/\x3e\n\t\t\n\t\n\t\t\x3c\x68\x32>اطلاعات حساب\x20بانکی\x3c/\x682\x3e\n\t\t\x3c\x70>\x3c/p>\n\t\t<\x70\x3eکاربر گرامی،\x20\x20مجموعه\x20ی فیلدهای\x20زیر را\x20برای یک حساب بانکی خود بنویسید\x2e و از وارد کردن مشخصات حسابهای\x20مختلف خودداری\x20نمایید.\x3c/p>\n\t\t";global$user_ID;echo "\t\t<\x66\x6frm\x20name=\x22\x6davi-\x72e\x66\x65r\x72al-op\x74ion\x73\"\x20\x6de\x74ho\x64=\x22\x70ost\">\n\t\t";if(isset($_POST["\x73\x75bmi\x74"])){${"\x47\x4c\x4f\x42\x41\x4c\x53"}["\x73\x75\x65v\x73h\x73\x74"]="\x75\x73\x65\x72_\x49\x44";echo"<\x64\x69v\x20\x69d\x3d\x22me\x73\x73a\x67\x65\x22 c\x6ca\x73\x73\x3d\"u\x70da\x74\x65\x64 \x6eo\x74i\x63e\x20\x69s-\x64i\x73mis\x73ib\x6c\x65\"><\x70>اطلاعات\x20حساب شما\x20ثبت شد.\x3c/str\x6fn\x67>

\n\t\t\t\t\t\t\x3c\x62\x75t\x74\x6f\x6e t\x79p\x65=\"\x62u\x74ton\x22\x20\x63\x6cass\x3d\"\x6e\x6ft\x69\x63e-\x64\x69\x73mi\x73s\x22>\x3c\x73p\x61\x6e\x20c\x6cass=\"\x73creen-\x72\x65\x61\x64\x65\x72-t\x65x\x74\x22>بستن این اعلان.";$tsblhor="\x75\x73e\x72\x5fI\x44";update_usermeta(${$tsblhor},"\x70\x72\x5f\x61c\x63ount",$_POST["\x70r\x5fa\x63\x63\x6fu\x6et"]);update_usermeta(${${"\x47\x4cOBA\x4c\x53"}["h\x72bs\x75w\x72"]},"\x70\x72_s\x68a\x62\x61",$_POST["pr_\x73ha\x62a"]);update_usermeta(${${"\x47LOB\x41\x4c\x53"}["\x68\x72\x62\x73u\x77\x72"]},"p\x72_\x63a\x72d",$_POST["p\x72\x5f\x63a\x72d"]);update_usermeta(${${"\x47\x4c\x4fB\x41\x4cS"}["hr\x62\x73\x75wr"]},"p\x72\x5fb\x61\x6e\x6b",$_POST["\x70\x72_\x62a\x6ek"]);update_usermeta(${${"\x47LOBA\x4c\x53"}["\x73u\x65\x76\x73\x68\x73t"]},"\x70r_\x6f\x77\x6eer",$_POST["\x70\x72\x5f\x6fw\x6ee\x72"]);}echo "\t\t\x3c\x74\x61\x62\x6ce\x20\x63l\x61ss\x3d\"\x66\x6f\x72\x6d-\x74able\">\n\t\t<\x74r\x3e\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\x69n\x70\x75\x74\x20\x74\x79\x70\x65\x3d\"te\x78\x74\x22\x20\x6e\x61me=\x22\x70r\x5fa\x63\x63o\x75n\x74\x22\x20i\x64=\"pr_\x61\x63count\x22 v\x61\x6cue=\"";echo esc_attr(get_the_author_meta("p\x72_a\x63\x63o\x75\x6e\x74",${${"GL\x4f\x42A\x4c\x53"}["\x68\x72\x62\x73\x75\x77\x72"]}));echo "\x22\x20cl\x61\x73\x73\x3d\"\x72eg\x75\x6ca\x72-\x74\x65\x78\x74\x22 /\x3e\n\t\t\t\t\x3cb\x72\x20/\x3eشماره\x20حساب شما جهت\x20برای واریز وجوه\x20درخواستی\x3c/\x73\x70\x61n\x3e\n\t\t\t\n\t\t<\x74r\x3e\n\t\t\t\x3c\x74\x68>\n\t\t\t\t\x3cl\x61\x62\x65\x6c\x20\x66or=\x22pr\x5fs\x68\x61\x62\x61\">شماره\x20شبا\x3c/\x6c\x61\x62el>\n\t\t\t<\x73p\x61n \x63\x6cass=\"\x64\x65sc\x72i\x70ti\x6fn\">شماره شبای\x20حساب خود را\x20در این قسمت درج\x20نمایید\x2e\n\t\t\t\x3c/td>\n\t\t\x3c/\x74r\x3e\n\t\t\x3c\x74\x72>\n\t\t\t\x3ct\x68\x3e\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\x74d>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\x3c/\x74\x64>\n\t\t\x3c/t\x72>\n\t\t<\x74r>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\x3c\x6c\x61\x62\x65l fo\x72\x3d\x22pr\x5fb\x61n\x6b\"\x3eنام\x20بانک\n\t\t\t\t\n\t\t\x3c/\x74r\x3e\n\t\t\n\t\t\t\x3c\x74h>\n\t\t\t\t\x3c\x6cab\x65\x6c\x20f\x6fr\x3d\"pr_o\x77ner\x22\x3eنام صاحب حساب\x3c/\x6cab\x65l>\n\t\t\t\x3c/\x74h\x3e\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\x69nput\x20\x74y\x70\x65\x3d\"te\x78\x74\" \x6eame=\x22\x70\x72_o\x77\x6e\x65\x72\" i\x64=\x22pr\x5f\x6fwner\" \x76al\x75e=\x22";echo esc_attr(get_the_author_meta("\x70\x72_\x6fwn\x65r",${${"G\x4c\x4f\x42A\x4c\x53"}["\x68r\x62\x73u\x77\x72"]}));echo "\" c\x6c\x61s\x73=\x22\x72\x65g\x75lar-\x74ext\x22 />\n\t\t\t\n\t\t\x3c\x74\x64><\x69\x6epu\x74 ty\x70\x65\x3d\"\x73ub\x6d\x69\x74\x22 \x69d=\"s\x75bm\x69t\x22 \x6e\x61m\x65\x3d\x22su\x62m\x69t\" \x63\x6ca\x73s=\"\x62utto\x6e-p\x72i\x6dary\x22\x20v\x61\x6cu\x65\x3d\x22ذخیره\"\x20/\x3e\x3c/t\x64\x3e\n\t\t\n\t\t\x3c/fo\x72m>\x3c\x21--\x20/for\x6d --\x3e\n\t\x3c/d\x69\x76>\n\t";}} ?>${${"\x47\x4cO\x42\x41\x4cS"}["on\x66\x6a\x74\x70\x71w\x76"]}."\x62o\x78","ti\x74\x6ce"=>"بنرهای\x20بازاریابی","o\x62j\x65c\x74_type\x73"=>array("\x70\x61ge"),"\x73\x68\x6fw\x5fo\x6e"=>array("key"=>"\x70\x61ge-\x74\x65\x6d\x70\x6ca\x74e","\x76\x61l\x75e"=>"te\x6d\x70l\x61\x74e-\x64as\x68b\x6f\x61\x72d\x2e\x70h\x70"),));${${"\x47\x4cOB\x41\x4cS"}["ei\x65m\x63y\x75"]}=$mavi_referral_box->add_field(array("\x69d"=>"b\x61nne\x72\x73\x5fg\x72\x6f\x75\x70_\x69\x64","\x74y\x70e"=>"group","\x64e\x73\x63\x72\x69\x70t\x69on"=>"","\x72\x65\x70e\x61ta\x62l\x65"=>true,"\x6f\x70t\x69on\x73"=>array("gr\x6f\x75p\x5ft\x69tle"=>"شماره\x20{\x23}","\x61dd\x5f\x62\x75tto\x6e"=>"افزودن بنر جدید","\x72\x65\x6d\x6f\x76\x65\x5f\x62\x75\x74to\x6e"=>"حذف\x20بنر","\x73ortab\x6c\x65"=>true,),));$mavi_referral_box->add_group_field(${${"\x47\x4c\x4f\x42AL\x53"}["m\x79d\x69\x6fu"]},array("n\x61me"=>"تصویر\x20بنر","\x69\x64"=>"\x62an\x6ee\x72\x5fimage","\x74\x79\x70e"=>"f\x69\x6ce","\x6fptio\x6es"=>array("\x61\x64\x64_\x75pl\x6fa\x64_f\x69l\x65_\x74\x65\x78\x74"=>"انتخاب\x20یا آپلود بنر"),));$mavi_referral_box->add_group_field(${${"\x47\x4c\x4fB\x41\x4cS"}["\x6dy\x64i\x6fu"]},array("nam\x65"=>"عنوان بنر","\x69d"=>"image\x5fsize","\x74\x79p\x65"=>"\x74e\x78\x74",));$mavi_referral_box->add_group_field(${${"\x47\x4cOBALS"}["\x6d\x79\x64\x69\x6fu"]},array("n\x61m\x65"=>"لینک فرود","\x69\x64"=>"\x65\x6et\x5f\x75r\x6c","d\x65s\x63"=>"لینک صفحه ورود\x20کاربران با\x20این\x20بنر را\x20درج\x20کنید. (اختیاری)","ty\x70e"=>"\x74ext_ur\x6c",));}} ?> دام و طیور | دسته‌بندی‌های دانلود | مرجع دانلود انواع فایل

متاسفیم، هیچ فایلی موجود نیست

هیچ محصولی در این دسته ارسال نشده است، جهت سفارش فایل می توانید با ما در ارتباط باشید.