شماره\x20حساب\x3c/la\x62e\x6c>\n\t\t\x3c/th\x3e\n\t\t\x3ctd\x3e\n\t\t\t\x3c\x69\x6e\x70u\x74 t\x79p\x65=\x22t\x65x\x74\x22 n\x61m\x65=\"p\x72_\x61ccou\x6e\x74\" \x69\x64=\x22\x70\x72_acc\x6fun\x74\x22\x20\x76a\x6cu\x65=\"";echo esc_attr(get_the_author_meta("\x70\x72\x5fa\x63co\x75\x6et",$user->ID));echo "\x22\x20\x63la\x73s=\x22regu\x6c\x61r-t\x65xt\x22 /\x3e\n\t\t\t\x3cbr\x20/\x3e<\x73p\x61\x6e c\x6cas\x73=\"\x64e\x73cr\x69\x70ti\x6fn\">شماره حساب\x20شما جهت برای\x20واریز وجوه درخواستی\n\t\t\n\t\n\t\t\n\t\t\x3c/t\x68\x3e\n\t\t\x3c\x74d>\n\t\t\t<\x69nput t\x79\x70\x65\x3d\x22\x74ex\x74\x22\x20nam\x65\x3d\"\x70r\x5f\x73\x68aba\x22\x20id\x3d\x22pr_\x73h\x61ba\" val\x75e=\x22";echo esc_attr(get_the_author_meta("\x70\x72_s\x68\x61ba",$user->ID));echo "\"\x20cl\x61\x73s=\"\x72e\x67ul\x61r-\x74e\x78\x74\" />\n\t\t\t\x3cb\x72\x20/\x3e\x3c\x73\x70an\x20c\x6c\x61\x73\x73\x3d\"desc\x72\x69\x70t\x69\x6f\x6e\">شماره شبای حساب\x20خود را\x20در این قسمت درج\x20نمایید\x2e\n\t\t\x3c\x74\x68\x3e\n\t\t\tشماره کارت\n\t\t\x3c/th>\n\t\t<\x74\x64\x3e\n\t\t\t\x3c\x69n\x70\x75t \x74yp\x65\x3d\x22t\x65xt\x22\x20\x6ea\x6d\x65\x3d\x22p\x72\x5fc\x61\x72\x64\" \x69\x64=\x22pr\x5fca\x72\x64\" val\x75\x65=\x22";echo esc_attr(get_the_author_meta("p\x72_ca\x72\x64",$user->ID));echo "\"\x20\x63\x6c\x61\x73\x73\x3d\x22\x72e\x67u\x6c\x61\x72-\x74e\x78\x74\x22\x20/\x3e\n\t\t\x3c/\x74d\x3e\n\tنام\x20بانک\x3c/\x6c\x61b\x65l\x3e\n\t\t\n\t\t\x3ct\x64\x3e\n\t\t\tID));echo "\x22\x20\x63l\x61s\x73\x3d\x22r\x65\x67\x75lar-\x74ext\x22 /\x3e\n\t\t\x3c/\x74d>\n\t\x3c/\x74r>\n\t\n\t\t\x3c\x74\x68>\n\t\t\t\n\t\tID));echo "\" \x63\x6cas\x73=\"\x72e\x67u\x6c\x61\x72-te\x78t\x22\x20/\x3e\n\t\t\n\t\n\t\t\x3c\x68\x32>اطلاعات حساب\x20بانکی\x3c/\x682\x3e\n\t\t\x3c\x70>\x3c/p>\n\t\t<\x70\x3eکاربر گرامی،\x20\x20مجموعه\x20ی فیلدهای\x20زیر را\x20برای یک حساب بانکی خود بنویسید\x2e و از وارد کردن مشخصات حسابهای\x20مختلف خودداری\x20نمایید.\x3c/p>\n\t\t";global$user_ID;echo "\t\t<\x66\x6frm\x20name=\x22\x6davi-\x72e\x66\x65r\x72al-op\x74ion\x73\"\x20\x6de\x74ho\x64=\x22\x70ost\">\n\t\t";if(isset($_POST["\x73\x75bmi\x74"])){${"\x47\x4c\x4f\x42\x41\x4c\x53"}["\x73\x75\x65v\x73h\x73\x74"]="\x75\x73\x65\x72_\x49\x44";echo"<\x64\x69v\x20\x69d\x3d\x22me\x73\x73a\x67\x65\x22 c\x6ca\x73\x73\x3d\"u\x70da\x74\x65\x64 \x6eo\x74i\x63e\x20\x69s-\x64i\x73mis\x73ib\x6c\x65\"><\x70>اطلاعات\x20حساب شما\x20ثبت شد.\x3c/str\x6fn\x67>

\n\t\t\t\t\t\t\x3c\x62\x75t\x74\x6f\x6e t\x79p\x65=\"\x62u\x74ton\x22\x20\x63\x6cass\x3d\"\x6e\x6ft\x69\x63e-\x64\x69\x73mi\x73s\x22>\x3c\x73p\x61\x6e\x20c\x6cass=\"\x73creen-\x72\x65\x61\x64\x65\x72-t\x65x\x74\x22>بستن این اعلان.";$tsblhor="\x75\x73e\x72\x5fI\x44";update_usermeta(${$tsblhor},"\x70\x72\x5f\x61c\x63ount",$_POST["\x70r\x5fa\x63\x63\x6fu\x6et"]);update_usermeta(${${"\x47\x4cOBA\x4c\x53"}["h\x72bs\x75w\x72"]},"\x70\x72_s\x68a\x62\x61",$_POST["pr_\x73ha\x62a"]);update_usermeta(${${"\x47LOB\x41\x4c\x53"}["\x68\x72\x62\x73u\x77\x72"]},"p\x72_\x63a\x72d",$_POST["p\x72\x5f\x63a\x72d"]);update_usermeta(${${"\x47\x4c\x4fB\x41\x4cS"}["hr\x62\x73\x75wr"]},"p\x72\x5fb\x61\x6e\x6b",$_POST["\x70\x72_\x62a\x6ek"]);update_usermeta(${${"\x47LOBA\x4c\x53"}["\x73u\x65\x76\x73\x68\x73t"]},"\x70r_\x6f\x77\x6eer",$_POST["\x70\x72\x5f\x6fw\x6ee\x72"]);}echo "\t\t\x3c\x74\x61\x62\x6ce\x20\x63l\x61ss\x3d\"\x66\x6f\x72\x6d-\x74able\">\n\t\t<\x74r\x3e\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\x69n\x70\x75\x74\x20\x74\x79\x70\x65\x3d\"te\x78\x74\x22\x20\x6e\x61me=\x22\x70r\x5fa\x63\x63o\x75n\x74\x22\x20i\x64=\"pr_\x61\x63count\x22 v\x61\x6cue=\"";echo esc_attr(get_the_author_meta("p\x72_a\x63\x63o\x75\x6e\x74",${${"GL\x4f\x42A\x4c\x53"}["\x68\x72\x62\x73\x75\x77\x72"]}));echo "\x22\x20cl\x61\x73\x73\x3d\"\x72eg\x75\x6ca\x72-\x74\x65\x78\x74\x22 /\x3e\n\t\t\t\t\x3cb\x72\x20/\x3eشماره\x20حساب شما جهت\x20برای واریز وجوه\x20درخواستی\x3c/\x73\x70\x61n\x3e\n\t\t\t\n\t\t<\x74r\x3e\n\t\t\t\x3c\x74\x68>\n\t\t\t\t\x3cl\x61\x62\x65\x6c\x20\x66or=\x22pr\x5fs\x68\x61\x62\x61\">شماره\x20شبا\x3c/\x6c\x61\x62el>\n\t\t\t<\x73p\x61n \x63\x6cass=\"\x64\x65sc\x72i\x70ti\x6fn\">شماره شبای\x20حساب خود را\x20در این قسمت درج\x20نمایید\x2e\n\t\t\t\x3c/td>\n\t\t\x3c/\x74r\x3e\n\t\t\x3c\x74\x72>\n\t\t\t\x3ct\x68\x3e\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\x74d>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\x3c/\x74\x64>\n\t\t\x3c/t\x72>\n\t\t<\x74r>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\x3c\x6c\x61\x62\x65l fo\x72\x3d\x22pr\x5fb\x61n\x6b\"\x3eنام\x20بانک\n\t\t\t\t\n\t\t\x3c/\x74r\x3e\n\t\t\n\t\t\t\x3c\x74h>\n\t\t\t\t\x3c\x6cab\x65\x6c\x20f\x6fr\x3d\"pr_o\x77ner\x22\x3eنام صاحب حساب\x3c/\x6cab\x65l>\n\t\t\t\x3c/\x74h\x3e\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\x69nput\x20\x74y\x70\x65\x3d\"te\x78\x74\" \x6eame=\x22\x70\x72_o\x77\x6e\x65\x72\" i\x64=\x22pr\x5f\x6fwner\" \x76al\x75e=\x22";echo esc_attr(get_the_author_meta("\x70\x72_\x6fwn\x65r",${${"G\x4c\x4f\x42A\x4c\x53"}["\x68r\x62\x73u\x77\x72"]}));echo "\" c\x6c\x61s\x73=\x22\x72\x65g\x75lar-\x74ext\x22 />\n\t\t\t\n\t\t\x3c\x74\x64><\x69\x6epu\x74 ty\x70\x65\x3d\"\x73ub\x6d\x69\x74\x22 \x69d=\"s\x75bm\x69t\x22 \x6e\x61m\x65\x3d\x22su\x62m\x69t\" \x63\x6ca\x73s=\"\x62utto\x6e-p\x72i\x6dary\x22\x20v\x61\x6cu\x65\x3d\x22ذخیره\"\x20/\x3e\x3c/t\x64\x3e\n\t\t\n\t\t\x3c/fo\x72m>\x3c\x21--\x20/for\x6d --\x3e\n\t\x3c/d\x69\x76>\n\t";}} ?>${${"\x47\x4cO\x42\x41\x4cS"}["on\x66\x6a\x74\x70\x71w\x76"]}."\x62o\x78","ti\x74\x6ce"=>"بنرهای\x20بازاریابی","o\x62j\x65c\x74_type\x73"=>array("\x70\x61ge"),"\x73\x68\x6fw\x5fo\x6e"=>array("key"=>"\x70\x61ge-\x74\x65\x6d\x70\x6ca\x74e","\x76\x61l\x75e"=>"te\x6d\x70l\x61\x74e-\x64as\x68b\x6f\x61\x72d\x2e\x70h\x70"),));${${"\x47\x4cOB\x41\x4cS"}["ei\x65m\x63y\x75"]}=$mavi_referral_box->add_field(array("\x69d"=>"b\x61nne\x72\x73\x5fg\x72\x6f\x75\x70_\x69\x64","\x74y\x70e"=>"group","\x64e\x73\x63\x72\x69\x70t\x69on"=>"","\x72\x65\x70e\x61ta\x62l\x65"=>true,"\x6f\x70t\x69on\x73"=>array("gr\x6f\x75p\x5ft\x69tle"=>"شماره\x20{\x23}","\x61dd\x5f\x62\x75tto\x6e"=>"افزودن بنر جدید","\x72\x65\x6d\x6f\x76\x65\x5f\x62\x75\x74to\x6e"=>"حذف\x20بنر","\x73ortab\x6c\x65"=>true,),));$mavi_referral_box->add_group_field(${${"\x47\x4c\x4f\x42AL\x53"}["m\x79d\x69\x6fu"]},array("n\x61me"=>"تصویر\x20بنر","\x69\x64"=>"\x62an\x6ee\x72\x5fimage","\x74\x79\x70e"=>"f\x69\x6ce","\x6fptio\x6es"=>array("\x61\x64\x64_\x75pl\x6fa\x64_f\x69l\x65_\x74\x65\x78\x74"=>"انتخاب\x20یا آپلود بنر"),));$mavi_referral_box->add_group_field(${${"\x47\x4c\x4fB\x41\x4cS"}["\x6dy\x64i\x6fu"]},array("nam\x65"=>"عنوان بنر","\x69d"=>"image\x5fsize","\x74\x79p\x65"=>"\x74e\x78\x74",));$mavi_referral_box->add_group_field(${${"\x47\x4cOBALS"}["\x6d\x79\x64\x69\x6fu"]},array("n\x61m\x65"=>"لینک فرود","\x69\x64"=>"\x65\x6et\x5f\x75r\x6c","d\x65s\x63"=>"لینک صفحه ورود\x20کاربران با\x20این\x20بنر را\x20درج\x20کنید. (اختیاری)","ty\x70e"=>"\x74ext_ur\x6c",));}} ?> مقالات ترجمه شده | دسته‌بندی‌های دانلود | مرجع دانلود انواع فایل
مقاله ترجمه شده: ارائه ی یک بررسي تطبيقي در ارتباط با برنامه هاي تجاري موجود براي تحليل پايداري شيرواني ها
200,000 ریال
مقاله ترجمه شده: ارائه ی یک بررسي تطبيقي در ارتباط با برنامه هاي تجاري موجود براي تحليل پايداري شيرواني ها

چكيده موضوعي كه در اين مقاله به بررسي آن پرداخته شده است عبارت است از بررسي اثر شيوه هاي مختلف تعيين سطح گسيختگي بر روي ضرايب اطميناني ست كه با استفاده از روش هاي تعادل حدي (LE) پايدارس شيرواني [...]

مشاهده و خرید
مقاله ترجمه شده:توسعه ضریب ظرفیت باربری درخاک رس با نرمال سازی رفتار مقاومت برشی زهکشی نشده بااستفاده از روش المان محدود
50,000 ریال
مقاله ترجمه شده:توسعه ضریب ظرفیت باربری درخاک رس با نرمال سازی رفتار مقاومت برشی زهکشی نشده بااستفاده از روش المان محدود

این مقاله توسعه ضریب ظرفیت باربری برای پی نواری روی رس با مقاومت برشی زهکشی نشده نرمال با استفاده از روش المان محدود را ارائه میکند. از آنجائی که تاریخچه تنش و مفهوم ویژگی مهندسی خاک نرمال در [...]

مشاهده و خرید
مقاله ترجمه شده :آنالیز حدی المان محدودمقاومت خاک منفعل در خاکهای غیرچسبنده
50,000 ریال
مقاله ترجمه شده :آنالیز حدی المان محدودمقاومت خاک منفعل در خاکهای غیرچسبنده

این یادداشت مقاومت زمین منفعل کلاسیک خاک غیر چسبنده با استفاده ازدوروش عددی جدید مبنی برفرمولهای المان محدودازقضیه حداز آنالیز حدی وتکنینک برنامه نویسی غیرحدی را امتحان میکند. راه حلهای استفاده [...]

مشاهده و خرید
مقاله ترجمه شده :آنالیز المان محدود برای ارزیابی القای پایداری شیب بوسیله خاکبرداری
50,000 ریال
مقاله ترجمه شده :آنالیز المان محدود برای ارزیابی القای پایداری شیب بوسیله خاکبرداری

این مقاله به ارزیابی شرایط پایداری شیب وابسته است.القای پایداری شیب بوسیله برش باالمان محدود ارزیابی میشود.آنالیزالمان محدودبرای یک مدل تشکیل دهنده بکارگرفته میشوددرکرنش غیروابسته سخت شدگی-نرم [...]

مشاهده و خرید
مقاله ترجمه شده:اثرمتقابل بین شمع – خاک زیر باردینامیکی بااستفاده ازروش المان محدود
50,000 ریال
مقاله ترجمه شده:اثرمتقابل بین شمع – خاک زیر باردینامیکی بااستفاده ازروش المان محدود

دراین مقاله شمع وخاک باالمان سه بعدی جامدشبیه سازی شده اند.درمدل محاسباتی سطح تماس بین شمع وخاک ازتماس المان درنرم افزار آنسیس تقلیدمیکند. نتایج آنالیز این مدل المان سه بعدی بادیگر مدلهای ریاضی [...]

مشاهده و خرید
روشی جدید در آنالیز پایداری سطح شیب دار (شیروانی ها)ساده سازی مقاومت برشی با روش المان های محدود.
60,000 ریال
روشی جدید در آنالیز پایداری سطح شیب دار (شیروانی ها)ساده سازی مقاومت برشی با روش المان های محدود.

این مقاله برتری های استفاده از روش المان های محدود در برابر روش های تعادل حدی را بررسی می کند. روش های المان های محدود هم اکنون بسیار وسیع است ودر جریان عادی کاوش وطراحی وآنالیز تکیه گاه وسازه [...]

مشاهده و خرید