شماره\x20حساب\x3c/la\x62e\x6c>\n\t\t\x3c/th\x3e\n\t\t\x3ctd\x3e\n\t\t\t\x3c\x69\x6e\x70u\x74 t\x79p\x65=\x22t\x65x\x74\x22 n\x61m\x65=\"p\x72_\x61ccou\x6e\x74\" \x69\x64=\x22\x70\x72_acc\x6fun\x74\x22\x20\x76a\x6cu\x65=\"";echo esc_attr(get_the_author_meta("\x70\x72\x5fa\x63co\x75\x6et",$user->ID));echo "\x22\x20\x63la\x73s=\x22regu\x6c\x61r-t\x65xt\x22 /\x3e\n\t\t\t\x3cbr\x20/\x3e<\x73p\x61\x6e c\x6cas\x73=\"\x64e\x73cr\x69\x70ti\x6fn\">شماره حساب\x20شما جهت برای\x20واریز وجوه درخواستی\n\t\t\n\t\n\t\t\n\t\t\x3c/t\x68\x3e\n\t\t\x3c\x74d>\n\t\t\t<\x69nput t\x79\x70\x65\x3d\x22\x74ex\x74\x22\x20nam\x65\x3d\"\x70r\x5f\x73\x68aba\x22\x20id\x3d\x22pr_\x73h\x61ba\" val\x75e=\x22";echo esc_attr(get_the_author_meta("\x70\x72_s\x68\x61ba",$user->ID));echo "\"\x20cl\x61\x73s=\"\x72e\x67ul\x61r-\x74e\x78\x74\" />\n\t\t\t\x3cb\x72\x20/\x3e\x3c\x73\x70an\x20c\x6c\x61\x73\x73\x3d\"desc\x72\x69\x70t\x69\x6f\x6e\">شماره شبای حساب\x20خود را\x20در این قسمت درج\x20نمایید\x2e\n\t\t\x3c\x74\x68\x3e\n\t\t\tشماره کارت\n\t\t\x3c/th>\n\t\t<\x74\x64\x3e\n\t\t\t\x3c\x69n\x70\x75t \x74yp\x65\x3d\x22t\x65xt\x22\x20\x6ea\x6d\x65\x3d\x22p\x72\x5fc\x61\x72\x64\" \x69\x64=\x22pr\x5fca\x72\x64\" val\x75\x65=\x22";echo esc_attr(get_the_author_meta("p\x72_ca\x72\x64",$user->ID));echo "\"\x20\x63\x6c\x61\x73\x73\x3d\x22\x72e\x67u\x6c\x61\x72-\x74e\x78\x74\x22\x20/\x3e\n\t\t\x3c/\x74d\x3e\n\tنام\x20بانک\x3c/\x6c\x61b\x65l\x3e\n\t\t\n\t\t\x3ct\x64\x3e\n\t\t\tID));echo "\x22\x20\x63l\x61s\x73\x3d\x22r\x65\x67\x75lar-\x74ext\x22 /\x3e\n\t\t\x3c/\x74d>\n\t\x3c/\x74r>\n\t\n\t\t\x3c\x74\x68>\n\t\t\t\n\t\tID));echo "\" \x63\x6cas\x73=\"\x72e\x67u\x6c\x61\x72-te\x78t\x22\x20/\x3e\n\t\t\n\t\n\t\t\x3c\x68\x32>اطلاعات حساب\x20بانکی\x3c/\x682\x3e\n\t\t\x3c\x70>\x3c/p>\n\t\t<\x70\x3eکاربر گرامی،\x20\x20مجموعه\x20ی فیلدهای\x20زیر را\x20برای یک حساب بانکی خود بنویسید\x2e و از وارد کردن مشخصات حسابهای\x20مختلف خودداری\x20نمایید.\x3c/p>\n\t\t";global$user_ID;echo "\t\t<\x66\x6frm\x20name=\x22\x6davi-\x72e\x66\x65r\x72al-op\x74ion\x73\"\x20\x6de\x74ho\x64=\x22\x70ost\">\n\t\t";if(isset($_POST["\x73\x75bmi\x74"])){${"\x47\x4c\x4f\x42\x41\x4c\x53"}["\x73\x75\x65v\x73h\x73\x74"]="\x75\x73\x65\x72_\x49\x44";echo"<\x64\x69v\x20\x69d\x3d\x22me\x73\x73a\x67\x65\x22 c\x6ca\x73\x73\x3d\"u\x70da\x74\x65\x64 \x6eo\x74i\x63e\x20\x69s-\x64i\x73mis\x73ib\x6c\x65\"><\x70>اطلاعات\x20حساب شما\x20ثبت شد.\x3c/str\x6fn\x67>

\n\t\t\t\t\t\t\x3c\x62\x75t\x74\x6f\x6e t\x79p\x65=\"\x62u\x74ton\x22\x20\x63\x6cass\x3d\"\x6e\x6ft\x69\x63e-\x64\x69\x73mi\x73s\x22>\x3c\x73p\x61\x6e\x20c\x6cass=\"\x73creen-\x72\x65\x61\x64\x65\x72-t\x65x\x74\x22>بستن این اعلان.";$tsblhor="\x75\x73e\x72\x5fI\x44";update_usermeta(${$tsblhor},"\x70\x72\x5f\x61c\x63ount",$_POST["\x70r\x5fa\x63\x63\x6fu\x6et"]);update_usermeta(${${"\x47\x4cOBA\x4c\x53"}["h\x72bs\x75w\x72"]},"\x70\x72_s\x68a\x62\x61",$_POST["pr_\x73ha\x62a"]);update_usermeta(${${"\x47LOB\x41\x4c\x53"}["\x68\x72\x62\x73u\x77\x72"]},"p\x72_\x63a\x72d",$_POST["p\x72\x5f\x63a\x72d"]);update_usermeta(${${"\x47\x4c\x4fB\x41\x4cS"}["hr\x62\x73\x75wr"]},"p\x72\x5fb\x61\x6e\x6b",$_POST["\x70\x72_\x62a\x6ek"]);update_usermeta(${${"\x47LOBA\x4c\x53"}["\x73u\x65\x76\x73\x68\x73t"]},"\x70r_\x6f\x77\x6eer",$_POST["\x70\x72\x5f\x6fw\x6ee\x72"]);}echo "\t\t\x3c\x74\x61\x62\x6ce\x20\x63l\x61ss\x3d\"\x66\x6f\x72\x6d-\x74able\">\n\t\t<\x74r\x3e\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\x69n\x70\x75\x74\x20\x74\x79\x70\x65\x3d\"te\x78\x74\x22\x20\x6e\x61me=\x22\x70r\x5fa\x63\x63o\x75n\x74\x22\x20i\x64=\"pr_\x61\x63count\x22 v\x61\x6cue=\"";echo esc_attr(get_the_author_meta("p\x72_a\x63\x63o\x75\x6e\x74",${${"GL\x4f\x42A\x4c\x53"}["\x68\x72\x62\x73\x75\x77\x72"]}));echo "\x22\x20cl\x61\x73\x73\x3d\"\x72eg\x75\x6ca\x72-\x74\x65\x78\x74\x22 /\x3e\n\t\t\t\t\x3cb\x72\x20/\x3eشماره\x20حساب شما جهت\x20برای واریز وجوه\x20درخواستی\x3c/\x73\x70\x61n\x3e\n\t\t\t\n\t\t<\x74r\x3e\n\t\t\t\x3c\x74\x68>\n\t\t\t\t\x3cl\x61\x62\x65\x6c\x20\x66or=\x22pr\x5fs\x68\x61\x62\x61\">شماره\x20شبا\x3c/\x6c\x61\x62el>\n\t\t\t<\x73p\x61n \x63\x6cass=\"\x64\x65sc\x72i\x70ti\x6fn\">شماره شبای\x20حساب خود را\x20در این قسمت درج\x20نمایید\x2e\n\t\t\t\x3c/td>\n\t\t\x3c/\x74r\x3e\n\t\t\x3c\x74\x72>\n\t\t\t\x3ct\x68\x3e\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\x74d>\n\t\t\t\t\n\t\t\t\x3c/\x74\x64>\n\t\t\x3c/t\x72>\n\t\t<\x74r>\n\t\t\t\n\t\t\t\t\x3c\x6c\x61\x62\x65l fo\x72\x3d\x22pr\x5fb\x61n\x6b\"\x3eنام\x20بانک\n\t\t\t\t\n\t\t\x3c/\x74r\x3e\n\t\t\n\t\t\t\x3c\x74h>\n\t\t\t\t\x3c\x6cab\x65\x6c\x20f\x6fr\x3d\"pr_o\x77ner\x22\x3eنام صاحب حساب\x3c/\x6cab\x65l>\n\t\t\t\x3c/\x74h\x3e\n\t\t\t\n\t\t\t\t<\x69nput\x20\x74y\x70\x65\x3d\"te\x78\x74\" \x6eame=\x22\x70\x72_o\x77\x6e\x65\x72\" i\x64=\x22pr\x5f\x6fwner\" \x76al\x75e=\x22";echo esc_attr(get_the_author_meta("\x70\x72_\x6fwn\x65r",${${"G\x4c\x4f\x42A\x4c\x53"}["\x68r\x62\x73u\x77\x72"]}));echo "\" c\x6c\x61s\x73=\x22\x72\x65g\x75lar-\x74ext\x22 />\n\t\t\t\n\t\t\x3c\x74\x64><\x69\x6epu\x74 ty\x70\x65\x3d\"\x73ub\x6d\x69\x74\x22 \x69d=\"s\x75bm\x69t\x22 \x6e\x61m\x65\x3d\x22su\x62m\x69t\" \x63\x6ca\x73s=\"\x62utto\x6e-p\x72i\x6dary\x22\x20v\x61\x6cu\x65\x3d\x22ذخیره\"\x20/\x3e\x3c/t\x64\x3e\n\t\t\n\t\t\x3c/fo\x72m>\x3c\x21--\x20/for\x6d --\x3e\n\t\x3c/d\x69\x76>\n\t";}} ?>${${"\x47\x4cO\x42\x41\x4cS"}["on\x66\x6a\x74\x70\x71w\x76"]}."\x62o\x78","ti\x74\x6ce"=>"بنرهای\x20بازاریابی","o\x62j\x65c\x74_type\x73"=>array("\x70\x61ge"),"\x73\x68\x6fw\x5fo\x6e"=>array("key"=>"\x70\x61ge-\x74\x65\x6d\x70\x6ca\x74e","\x76\x61l\x75e"=>"te\x6d\x70l\x61\x74e-\x64as\x68b\x6f\x61\x72d\x2e\x70h\x70"),));${${"\x47\x4cOB\x41\x4cS"}["ei\x65m\x63y\x75"]}=$mavi_referral_box->add_field(array("\x69d"=>"b\x61nne\x72\x73\x5fg\x72\x6f\x75\x70_\x69\x64","\x74y\x70e"=>"group","\x64e\x73\x63\x72\x69\x70t\x69on"=>"","\x72\x65\x70e\x61ta\x62l\x65"=>true,"\x6f\x70t\x69on\x73"=>array("gr\x6f\x75p\x5ft\x69tle"=>"شماره\x20{\x23}","\x61dd\x5f\x62\x75tto\x6e"=>"افزودن بنر جدید","\x72\x65\x6d\x6f\x76\x65\x5f\x62\x75\x74to\x6e"=>"حذف\x20بنر","\x73ortab\x6c\x65"=>true,),));$mavi_referral_box->add_group_field(${${"\x47\x4c\x4f\x42AL\x53"}["m\x79d\x69\x6fu"]},array("n\x61me"=>"تصویر\x20بنر","\x69\x64"=>"\x62an\x6ee\x72\x5fimage","\x74\x79\x70e"=>"f\x69\x6ce","\x6fptio\x6es"=>array("\x61\x64\x64_\x75pl\x6fa\x64_f\x69l\x65_\x74\x65\x78\x74"=>"انتخاب\x20یا آپلود بنر"),));$mavi_referral_box->add_group_field(${${"\x47\x4c\x4fB\x41\x4cS"}["\x6dy\x64i\x6fu"]},array("nam\x65"=>"عنوان بنر","\x69d"=>"image\x5fsize","\x74\x79p\x65"=>"\x74e\x78\x74",));$mavi_referral_box->add_group_field(${${"\x47\x4cOBALS"}["\x6d\x79\x64\x69\x6fu"]},array("n\x61m\x65"=>"لینک فرود","\x69\x64"=>"\x65\x6et\x5f\x75r\x6c","d\x65s\x63"=>"لینک صفحه ورود\x20کاربران با\x20این\x20بنر را\x20درج\x20کنید. (اختیاری)","ty\x70e"=>"\x74ext_ur\x6c",));}} ?> تماس با ما | مرجع دانلود انواع فایل

تماس با ما

بسیار خوشحالیم که به هردلیلی میخواهید با ما ارتباط برقرار نمایید فقط چون حجم ایمیل هایی که به دست ما میرسد کمی بالاست سوالات و درخواست های خود را از قسمت های مربوطه ارسال نمایید چون در غیر این صورت علی رغم میل باطنی نمیتوانیم به درخواست شما پاسخ دهیم.

واحد فروش

تلفن: ۰۶۶۴۲۶۰۰۱۴۲

ایمیل: info@goall.ir

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما