مقاله ترجمه شده: ارائه ی یک بررسي تطبيقي در ارتباط با برنامه هاي تجاري موجود براي تحليل پايداري شيرواني ها
200,000 ریال
مقاله ترجمه شده: ارائه ی یک بررسي تطبيقي در ارتباط با برنامه هاي تجاري موجود براي تحليل پايداري شيرواني ها

چكيده موضوعي كه در اين مقاله به بررسي آن پرداخته شده است عبارت است از بررسي اثر شيوه هاي مختلف تعيين سطح گسيختگي بر روي ضرايب اطميناني ست كه با استفاده از روش هاي تعادل حدي (LE) پايدارس شيرواني [...]

مشاهده و خرید
مقاله ترجمه شده:توسعه ضریب ظرفیت باربری درخاک رس با نرمال سازی رفتار مقاومت برشی زهکشی نشده بااستفاده از روش المان محدود
50,000 ریال
مقاله ترجمه شده:توسعه ضریب ظرفیت باربری درخاک رس با نرمال سازی رفتار مقاومت برشی زهکشی نشده بااستفاده از روش المان محدود

این مقاله توسعه ضریب ظرفیت باربری برای پی نواری روی رس با مقاومت برشی زهکشی نشده نرمال با استفاده از روش المان محدود را ارائه میکند. از آنجائی که تاریخچه تنش و مفهوم ویژگی مهندسی خاک نرمال در [...]

مشاهده و خرید